Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 1.  Ze świetlicy szkolnej korzystać mogą uczniowie, którzy ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów prawnych) lub organizację dojazdu do szkoły, muszą dłużej przebywać w szkole, a także inni uczniowie czekający na zajęcia dodatkowe.
 2. Świetlica czynna jest w stałych godzinach. Godziny pracy świetlicy wywieszone są na tablicy ogłoszeń, na korytarzu szkolnym i zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne.
 3. W świetlicy obowiązuje REGULAMIN, z którym dzieci zapoznają się na pierwszych zajęciach w świetlicy (rodzice/opiekunowie również mogą zapoznać się z nim w świetlicy), i którego zobowiązane są przestrzegać.
 4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Opiece świetlicowej nie podlega dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.00. Po wyznaczonych godzinach pracy świetlicy odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka.
 6. W świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik, w którym notowana jest obecność uczniów. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.
 7. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, oraz od chwili ich zgłoszenia się po zakończeniu zajęć lekcyjnych do chwili wyjścia ze świetlicy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko chce spędzić przerwę na korytarzu lub gdy wychowawca świetlicy musi opuścić świetlicę z powodu dyżuru, wówczas za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele dyżurujący na korytarzu.
 8. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy.
 9. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

  - samodzielnego wyjścia dziecka do domu

  - odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni.  

  Wszelkie zmiany należy zgłaszać pisemnie. Szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy.
 10. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana na karcie zgłoszenia, należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe.
 11. Nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy na żadną prośbę telefoniczną ani w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.
 12. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 13. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty.
 14. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 15. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.
 16. Uczniowie przebywający w świetlicy mają obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez wychowawcę, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz cichego zachowywania się. Szczegółowe reguły zachowania umieszczone są na tablicy informacyjnej w świetlicy.
 17. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania wszystkich materiałów, gier i sprzętów dostępnych w świetlicy szkolnej.
 18. Opieką wychowawczo - opiekuńczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 19. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

Linki

Biuletyn Informacji PublicznejUrząd Miejski w KoninieSzkoła WspółpracyMały MistrzĆwiczyć każdy możeOwoce w szkoleSzklanka MlekaOffice 365 dla instytucji edukacyjnych

Wszelkie prawa zastrzeżone SP 10 KONIN© 2014  CMS Odwiedzin: 1325388

projektowanie stron www